Skip to content

教練團隊

教練團隊 證書認受

​教練團隊證書認受機構:香港東道會香港教練培訓委員會中國香港空手道總會香港專業空手道訓練學校